Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ยส 0023.5/ว 5488 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิน... (19 พ.ค. 2565)  
ยส 0023.5/ว 5487 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิ... (19 พ.ค. 2565)  
ยส 0023.5/ว 5475 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใ... (18 พ.ค. 2565)  
ยส 0023.5/ว 5443 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิน... (18 พ.ค. 2565)
ยส 0023.4/ว 5422 ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา “ส่ง... (17 พ.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 5352 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใ... (17 พ.ค. 2565)
ยส 0023.4/ว 5391 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎห... (17 พ.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 5374 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกร... (17 พ.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 5373 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วปร... (17 พ.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 5372 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแ... (17 พ.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 5371 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม... (17 พ.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 5370 ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรใ... (17 พ.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ย 0023.3/ว 5344 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการ... (17 พ.ค. 2565)
ยส0023.3/ว 5286 การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้า... (12 พ.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 5264 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิน... (11 พ.ค. 2565)
ยส 00230.5/ว 5263 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิ... (11 พ.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหน... (11 พ.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 5262 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบป... (11 พ.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 5196 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange คร... (11 พ.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 5195 ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไข... (11 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (18 พ.ค. 2565)  
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก ประจำปี พ.ศ.2565 (11 พ.ค. 2565)  
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน Fruits Farm showcase สะออน 50 ปี ศรียโสธร (10 พ.ค. 2565)  
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล (05 พ.ค. 2565)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังก... (29 เม.ย. 2565)
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร... (29 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2565 (28 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) (27 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 4/25... (26 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร (25 เม.ย. 2565)
การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ (การประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2) (19 เม.ย. 2565)
ประชุมการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ... (07 เม.ย. 2565)
ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมรา... (06 เม.ย. 2565)
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (05 เม.ย. 2565)
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีง... (04 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2565 (31 มี.ค. 2565)
ร่วมรัฐพิธีวันวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ... (31 มี.ค. 2565)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (30 มี.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 3/2565 (28 มี.ค. 2565)
ประชุม ก.อบต.จังหวัดยโสธร 28 มีนาคม 2565 (28 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันรักต... (18 พ.ค. 2565)  

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสืบ... (11 พ.ค. 2565)  

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงา... (10 พ.ค. 2565)  

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉั... (05 พ.ค. 2565)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ... (29 เม.ย. 2565)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เ... (29 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (27 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่... (26 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร... (25 เม.ย. 2565)

ประชุมการขับเคลื่อนขจัดคว... (08 เม.ย. 2565)

ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสม... (06 เม.ย. 2565)

ประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามปร... (05 เม.ย. 2565)

ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม... (04 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนว... (31 มี.ค. 2565)

ร่วมรัฐพิธีวันวันที่ระลึก... (31 มี.ค. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (30 มี.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (28 มี.ค. 2565)

ประชุม ก.อบต.จังหวัดยโสธร... (28 มี.ค. 2565)

ประชุมการจัดงานประเพณีบุญ... (15 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ... (11 พ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์พร้อมกับ... (03 พ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประส... (25 เม.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ๋ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคา... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวาง... (29 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดให... (28 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ... (25 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถน... (03 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มี... (20 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน... (13 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (28 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (09 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถน้... (03 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโ... (01 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (26 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (26 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง... (27 ก.ย. 2564)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th