Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ยส 0023.5/9280 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (10 มิ.ย. 2564)  
ยส 0023.2/ว 5276 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน... (10 มิ.ย. 2564)  
ยส 0023.2/ว 5277 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุน... (10 มิ.ย. 2564)  
ยส 0023.5/ว 5275 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน... (09 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 5250 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (09 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.3/ว 5154 การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปร... (08 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.2/ว 5198 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้... (08 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.2/ว 5196 กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้... (08 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 5199 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก... (08 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 5189 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน... (08 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 5188 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดห... (08 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.2/ว 5169 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต. จังหว... (08 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 5163 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดห... (07 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/9090 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุ... (07 มิ.ย. 2564)
ยส 002.5/ว 266 แนวทางการประชุมผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อ... (07 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 265 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา... (07 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.2/ว 5116 การประชุมประธานสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แ... (07 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.3/ว5117 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... (07 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 5114 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน... (04 มิ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 5101 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน... (04 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ตามที่ ก.ม.กำหนดแทนตำแหน่งที่ว่าง ของ... (10 มิ.ย. 2564)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 20/2564 (09 มิ.ย. 2564)  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ... (04 มิ.ย. 2564)  
การรับรู้สู่ชุมชน 19/64 (04 มิ.ย. 2564)
การรับรู้สู่ชุมชน 18/64 (04 มิ.ย. 2564)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ... (04 มิ.ย. 2564)
การประชุมสภาเทศบ่าลเมืองยโสธรครั้งแรก มิ.ย.64 (01 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 (28 พ.ค. 2564)
การรับรู้สู่ชุมชน 17/64 (21 พ.ค. 2564)
ประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ค.64 (21 พ.ค. 2564)
กิจกรรมจิตอาสา 21 พ.ค.2564 (21 พ.ค. 2564)
ทำความสะอาดสำนักงาน สถจ.ยส. 12 พค 64 (12 พ.ค. 2564)
ทำความสะอาดสำนักงาน สถจ.ยส. 5 พค 64 (06 พ.ค. 2564)
ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย (บ้านสิงห์ท่า) 23 เม.ย.64 (23 เม.ย. 2564)
แบบสรุปผลความพึงพอใจ (21 เม.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 14/2564 (20 เม.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 13/2564 (20 เม.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 12/2564 (20 เม.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 11/2564 (26 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) (26 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

คัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรม... (11 มิ.ย. 2564)  

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียร... (04 มิ.ย. 2564)  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อน... (04 มิ.ย. 2564)  

การประชุมสภาเทศบ่าลเมืองย... (02 มิ.ย. 2564)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ค. 2564)

ประชุมกรมส่งเสริมการปกครอ... (21 พ.ค. 2564)

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำทวน 21 พ... (21 พ.ค. 2564)

ทำความสะอาดสำนักงาน สถจ.ย... (12 พ.ค. 2564)

ทำความสะอาดสำนักงาน สถจ.ย... (06 พ.ค. 2564)

ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรย... (23 เม.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (26 มี.ค. 2564)

การประชุม Morning Brief ... (23 มี.ค. 2564)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพท... (18 มี.ค. 2564)

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางก... (12 มี.ค. 2564)

ร่วมประชุม Morning Brief ... (10 มี.ค. 2564)

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่... (09 มี.ค. 2564)

ประชุม Morning Brief เพื... (03 มี.ค. 2564)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แ... (02 มี.ค. 2564)

การตรวจติดตามการปฏิบัติงา... (23 ก.พ. 2564)

ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุ... (23 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาร... (25 มิ.ย. 2563)  
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th