Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ส.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 258 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2563
03 ส.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 7443 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/13216 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
31 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/13217 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 251 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 7060 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2563
17 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 241 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6972 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
17 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6973 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
16 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.5/ว 6942 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
16 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/12446 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
13 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6768 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563
09 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 230 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในกาคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตามราง Factor F ใหม่
08 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6662 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563
03 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/11824 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6577 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/256
03 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6578 การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02 ก.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6508 การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6346 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
24 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/253 รายงานข้อมูลการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
24 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/11109 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
23 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 6130 การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.5/ว 211 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 214 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/10931 การอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 206 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 5749 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/10459 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
09 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 198 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
05 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/10058 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
04 มิ.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 195 หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
28 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 5244 ขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
22 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 5064 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 179 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 5026 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2563
19 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 167 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563
18 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 4861 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563
15 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 4829 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
13 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/8668 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
13 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
07 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 4599 7พ.ค.63 การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช
07 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
07 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 4588 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
05 พ.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 4552 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 149 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2563
24 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 4205 การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย
22 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 4127 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2563
21 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 140 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประะจำเดือนมีนาคม 2563
21 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/6833 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 4059 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)
17 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/6632 แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
15 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 3864 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
10 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ขอแจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 119 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavisus Disease 2019 (COVID-19))
08 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 120 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโควิด 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coroanvirus Disease 2019 (COVID-19))
08 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
03 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2564 จังหวัดยโสธร
02 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/5508 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
02 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
02 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02 เม.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์แนวทางสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10/2563
30 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 3286 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกค
30 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19
27 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
24 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 3054 การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
23 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 2995 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2563
23 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
20 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 93 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
20 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 2955 ขอแจ้งเลื่อนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓
17 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 90 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2563
16 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 2689 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 2656 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่องค์ก
12 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 2595 12มี.ค.63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
12 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยดันแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
05 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 75 ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
03 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 2219 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563
03 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/5419 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการ 20-in-88ge-smin-a: study mission to a nonmember country on smart cities and urban mobility
03 มี.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร 2220 การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563
26 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/2004 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2563
24 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 1895 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
24 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร 1896 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
24 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร 1897 เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแแหล่งน้ำ และแจ้งการปิดระบบสารสนเทศด้านการบริหารการจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ชั่วคราว)
21 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 1832 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
21 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 63 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2563
20 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 58 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ขอรับสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
17 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 1667 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
07 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การสำรวจข้อมูลการใช้งบประมาณสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
06 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
06 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
05 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
05 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563
04 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
04 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การดำเนินการตามเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
04 ก.พ. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 1058 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้แก่องค์กรปกคร
30 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 1080 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2562
29 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 988 29ม.ค.63 แนวทางการดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
23 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/1181 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
22 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562
21 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 23 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนธันวาคม 2562
21 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 24 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2563
16 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 534 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
15 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว15 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562
14 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2563
13 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 371 13ม.ค.63 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 355 10ม.ค.63 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง และหลักสูตรฝึกอบรมนักบริบาลชุมชน
09 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563
08 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563
07 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 152 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกค
07 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/316 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
07 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/317 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
06 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
03 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 2 จัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
02 ม.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 1 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th