Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.2/ว 6863 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565 เมือวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
22 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.2/ว 742 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพิ่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565
21 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.2/ว 6716 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
21 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.4/10193 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
20 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.5/ว 741 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
20 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.2/ว 6679 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6"
20 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ยส 0023.5/ว 6692 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)
16 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 6575 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)
16 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 6574 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)
16 มิ.ย. 2565 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.3/9921 การส่งเงินสบทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th