Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 มิ.ย. 2567
ถึง
24 มิ.ย. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยเทศบาล 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าติ้วกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิ.ย. 2567
ถึง
14 มิ.ย. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโซง-ดงเจริญ บ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มิ.ย. 2567
ถึง
07 มิ.ย. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร เทศบาลตำบลป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
04 มิ.ย. 2567
ถึง
12 มิ.ย. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. (มอก. ชั้น 3) บ่พักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
28 พ.ค. 2567
ถึง
06 มิ.ย. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
27 พ.ค. 2567
ถึง
31 พ.ค. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำลเดิด เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
23 พ.ค. 2567
ถึง
31 พ.ค. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 9 - บ้านเหล่าน้อย ตำบลน้ำอ้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ค. 2567
ถึง
08 พ.ค. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
01 พ.ค. 2567
ถึง
03 พ.ค. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้างดง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2567
ถึง
03 พ.ค. 2567
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 4-07 สายทางบ้านกุดแข้ด่อน-ต่อเขตบ้านหนองลำดวน หมู่ที่ 12

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th